Algemene voorwaarden

Versie 1.0,  Laatst aangepast op 01-03-2022

Download hier de algemene voorwaarden van Lion Digits:

Download Algemene Voorwaarden Download icoon

Op deze pagina leest u over de algemene voorwaarden van Lion Digits. De beschrijvingen op deze pagina zijn indicatief. Download de volledige algemene voorwaarden voor een compleet overzicht.

Bedrijfsgegevens

Lion Digits: ICT consulent en ontwikkelaar van websites, webapplicaties en software, en grafisch ontwerp met maatschappelijke zetel te:


en ondernemingsnummer:

Offertes

Alle offertes en prijsopgaven door Lion Digits zijn geheel vrijblijvend t.a.v. de opdrachtgever.

Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Lion Digits zijn persoonlijk gericht aan de opdrachtgever. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Lion Digits, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

Lion Digits is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding ervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

Een overeenkomst komt tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt door Lion Digits, en zodra de vooruitbetaling van 25% op het totaalbedrag ontvangen is.

Enkel als er op de offerte vermeld staat dat er geen vooruitbetaling verwacht wordt, komt de overeenkomst tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt.

Garantie

Na het opleveren van een project start een garantieperiode van 30 kalenderdagen. Deze garantieperiode laat toe om fouten of bugs op te lossen binnen de offerte.

Het recht op garantie vervalt als de klant toegang wenst tot een account die structurele wijzigingen kan doorvoeren aan de website of aan de code, zoals een superuser account van een website, toegang tot het core bestandssysteem door middel van (S)FTP of toegang met schrijfrechten tot de gebruikte databasesystemen.

Binnen het kader van een onderhoudscontract kunnen bijkomende garanties worden bepaald.

Aansprakelijkheden

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Lion Digits slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Lion Digits voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Prijzen

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in meerwerk waarvoor Lion Digits naar evenredigheid zal moeten worden vergoed.

Alle prijzen worden worden jaarlijks geïndexeerd, tenzij door onderlinge overeenstemming tussen de partijen schriftelijk anders is bepaald.

Betaling

Na afronding van de opdracht zal Lion Digits een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag, verminderd met een eventueel eerder voldane vooruitbetaling. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag te voldoen.

Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Lion Digits een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. € 30,00 excl btw, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen na het verzenden van de eerste aanmaning nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan wordt de inning uitbesteed. Alle kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien het gaat om een website of andere online diensten dan worden deze eveneens na dezelfde overschrijdingstermijn van 14 dagen offline gehaald. Kosten voor het nadien eventueel terug online brengen van de website zijn volledig voor de opdrachtgever.

Privacy

Lion Digits verzamelt en verwerkt de persoons- en bedrijfsgegevens die het van de opdrachtgever ontvangt met als doel de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van een overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.

Lees meer over het privacybeleid, hier.